Главная Главная
Объявление для абитуриентов СДО (Система Дистанционного Обучения)

Ува­жа­емые аби­тури­ен­ты!
С 02.09.2019 на­чал­ся курс оз­на­ком­ле­ния с СДО (Сис­те­ма Дис­танци­он­но­го Обу­чения).

К кур­су до­пуще­ны сле­ду­ющие аби­тури­ен­ты:

Фа­милия

Имя

От­чест­во

E-ma­il

Аба…ва

Зоя

Вик­то­ров­на

z.ab…@yan­dex.ru

Але…ич

Люд­ми­ла

Зиг­мундов­на

mam…@gma­il.com

Бах…ва

Ан­на

Вик­то­ров­на

bax…@bk.ru

Бел…ва

Татьяна

Пет­ровна

bla…@yan­dex.ru

Бла…на

Свет­ла­на

Алек­санд­ров­на

mon…@ya.ru

Бод..ов

Сер­гей

Ни­кола­евич

snb…@ma­il.ru

Бук…ва

На­талья

Вла­дими­ров­на

bna…@ma­il.ru

Бул…ва

Фа­ина

Ген­надьев­на

bul…@bk.ru

Вер…ин

Сер­гей

Ни­кола­евич

sev…@ma­il.ru

Воб…ва

Ма­рина

Алек­се­ев­на

m-vo…@ma­il.ru

Гар…ук

Ве­ра

Алек­се­ев­на

ver…@yan­dex.ru

Гиз…ей

Не­онил­ла

Мак­си­мов­на

nel…@in­box.ru

Гне…ва

Ве­ра

Ана­тольев­на

ver…@ramb­ler.ru

Гуз…ва

Ека­тери­на

Аль­бер­товна

Guz…@yan­dex.ru

Дов…ий

Сер­гей

Ни­кола­евич

qwe…@ma­il.ru

Дом…ва

Да­ния

Ха­митов­на

dan…@ma­il.ru

Дор…ко

Ок­са­на

Алек­санд­ров­на

nof…@yan­dex.ru

Дуб…ик

Оль­га

Вла­дис­ла­вов­на

Olg…@yan­dex.ru

Ег…ов

Сер­гей

Алек­се­евич

gra…@gma­il.com

Зам…ов

Анд­рей

Бо­рисо­вич

zam…@gma­il.com

Кап…лы

Татьяна

Ва­лерьев­на

kap…@yan­dex.ru

Кап…на

Та­исия

Конс­тан­ти­нов­на

vnl…@ma­il.ru

Кар…ов

Алек­сей

Вик­то­рович

227…@gma­il.com

Кор…ый

Илья

Ни­кола­евич

ily…@gma­il.com

Ле…й

На­талья

Ва­сильев­на

Vre…@ma­il.ru

Л…

Татьяна

Вик­то­ров­на

lee…@ma­il.ru

Ля…ва

Ру­сана

Ра­фа­илов­на

rus…@ma­il.ru

Мед…дь

Алек­сей

Ва­сильевич

ale…@ma­il.ru

Мен…як

Ви­талий

Вик­то­рович

vit…@ramb­ler.ru

Нау…ко

Еле­на

Вик­то­ров­на

e_na…@list.ru

Оса…ий

Алек­сей

Ле­они­дович

pro…@gma­il.com

Ост…ко

Олег

Пет­ро­вич

ole…@gma­il.com

Пал…ва

Лей­ла

Ама­нов­на

lpa…@ma­il.ru

Пан…ев

Дмит­рий

Ни­кола­евич

pan…@yan­dex.ru

Пет…ин

Ар­тем

Вик­то­рович

fox…@gma­il.com

Пет…ин

Вик­тор

Вла­дими­рович

pet…@ma­il.ru

Поб…ш

Яков

Пет­ро­вич

yas…@ma­il.ru

По…в

Анд­рей

Ле­онтьевич

and…@yan­dex.ru

Рас…ин

Вик­тор

Сер­ге­евич

put…@yan­dex.ru

Рем…ва

Татьяна

Ни­кола­ев­на

tat… @ma­il.ru

Сав…ва

Ок­са­на

/

oks…@ma­il.ru

Сок…ов

Ро­ман

Алек­санд­ро­вич

rom…@ma­il.ru

Сом…на

Оле­ся

Алек­санд­ров­на

o_so…@ma­il.ru

Сте…вич

Ека­тери­на

Сер­ге­ев­на

ixf..@yan­dex.ru

Суб…на

На­деж­да

Вик­то­ров­на

nad…@ma­il.ru

Тер…ов

Ев­ге­ний

Ни­кола­евич

evg…@gma­il.com

Фай…ин

Рус­там

Аль­ми­рович

rus…@gma­il.com

Фай…на

Ма­рина

Алек­санд­ров­на

fay…@gma­il.com

Фро…ов

Ев­ге­ний

Вик­то­рович

fro…@gma­il.com

Хан…ва

Алев­ти­на

За­биров­на

ale…@yan­dex.ru

Хар…на

Ири­на

Алек­санд­ров­на

zah…@gma­il.com

Хол…ва

Ин­на

Юрьев­на

inn…@yan­dex.ru

Цым…ан

Алек­сандр

Вя­чес­ла­вович

ale…@gma­il.com

Чаг…ин

Ан­тон

Оле­гович

a30…@ma­il.ru

Чек…ва

Ма­рина

Вя­чес­ла­вов­на

iri…@yan­dex.ru

Чер…ая

Яна

Сер­ге­ев­на

jan...@yn­dex.kz

Чжа…ва

Вик­то­рия

Вик­то­ров­на

vic…@ma­il.ru

Шве…ва

Яна

Юрьев­на

yan…@ramb­ler.ru

Янд…ий

Вла­димир

Юрьевич

vu7…@ma­il.ru

Яцк…ов

Петр

Ва­сильевич

yac…@ma­il.ru

 

Всем аби­тури­ен­там, до­пущен­ным к кур­су оз­на­ком­ле­ния с СДО, бы­ли выс­ла­ны пись­ма на ука­зан­ный в ан­ке­те ад­рес элект­рон­ной поч­ты с инс­трук­ци­ей и дан­ны­ми для вхо­да на  СДО.

 

Не до­пуще­ны к кур­су оз­на­ком­ле­ния с СДО слу­едующие аби­тури­ен­ты:

Фа­милия

Имя

От­чест­во

E-ma­il

Аза…ва

Люд­ми­ла

Ра­вильев­на

mil…@ma­il.ru

Арт…ва

Лю­бовь

Ни­кола­ев­на

luv…@in­box.ru

Бел…ва

Оль­га

Ва­сильев­на

odo…@yan­dex.ru

Бог…ов

Рус­там

Ан­ва­рович

bog…@bk.ru

Ван…на

На­талья

Вик­то­ров­на

wan…@yan­dex.ru

Гар…ан

Иван

Вик­то­рович

kir…@ma­il.ru

Гон…ва

Крис­ти­на

Ва­сильев­на

g.kr…@ma­il.ru

Гро…ко

Оль­га

Гри­горьев­на

bir…@ma­il.ru

Зах…ов

Сер­гей

Ана­тольевич

891…@ma­il.ru

Кол…ов

Дмит­рий

Его­рович

eu8…@ma­il.ru

Лис…ко

Вик­то­рия

Ро­манов­на

vik…@bk.ru

Мел…ов

Але­ек­сандр

Ва­лерьевич

973…@ma­il.ru

Ник…ин

Вя­чес­лав

Ни­кола­евич

nik…@ma­il.ru

Про…ко

Олег

Ви­тальевич

ole…@yan­dex.ru

Сав…на

Ека­тери­на

Ви­тальев­на

Pet…@ma­il.ru

Сах…ов

Конс­тан­тин

Сер­ге­евич

cos…@ma­il.ru

Сте…ко

Люд­ми­ла

Ни­кола­ев­на

ste…@yan­dex.ru

Сту…на

Ксе­ния

Алек­санд­ров­на

ska…@bk.ru

Фа…юш

Га­лина

Ни­кола­ев­на

Fal…@yan­dex.ru

Фро…ва

Ан­на

Юрьев­на

fan…@gma­il.com

Хри…ва

Ма­рия

Ди­мит­ро­ва

mrc…@gma­il.com

Ша…а

Ни­колай

Ива­нович

nik…@ukr.net

Шап…ов

Олег

Ни­кола­евич

sha…@ma­il.ru

Шир…ов

Мак­сим

Ана­тольевич

M89…@yan­dex.ru

 

 

Воз­можные при­чины от­ка­за:

 

- от­сутс­твие от­ве­та на об­ра­щения сот­рудни­ков де­кана­та;
- не­вер­но ука­заны в ан­ке­те ад­рес элект­рон­ной поч­ты или но­мер те­лефо­на.

 

Ес­ли у Вас есть воп­ро­сы или Вы не смог­ли под­го­товить все не­об­хо­димые для пос­тупле­ния до­кумен­ты, по­жалуй­ста, свя­житесь с  на­ми че­рез об­ратную связь сай­та meppc.ru - ссыл­ка

 

Ес­ли есть аби­тури­ен­ты, ко­торые отп­рав­ля­ли нам ан­ке­ты, но не наш­ли сво­их дан­ных ни в од­ном из этих спис­ков, то про­сим их об­ра­тить­ся к нам че­рез об­ратную связь сай­та meppc.ru - ссыл­ка

 

Мы расс­мот­рим при­чины, по ко­торым Ва­ши ан­ке­ты не бы­ли по­луче­ны, и ре­зуль­тат со­об­щим Вам до­пол­ни­тель­но.